Miễn trừ trách nhiệm pháp lý với nội dung

Tính chính xác và đầy đủ của thông tin

Tuyên bố từ chối trách nhiệm sau đây phác thảo các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản của tuyên bố từ chối trách nhiệm này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số +65 6250 8160 hoặc gửi email cho chúng tôi theo enquiries@oncocare.sg

Tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web của chúng tôi được viết và xuất bản bởi các bác sĩ của chúng tôi với thiện chí và chỉ cho mục đích thông tin chung. Mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy và đầy đủ của thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi, chúng tôi không bảo đảm hoặc tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính khả dụng đối với trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng bạn.

Trách nhiệm

Trung tâm Ung thư OncoCare sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt và do hậu quả. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc chậm trễ nào trong thông tin được trình bày trên trang web của chúng tôi, cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại hoặc các thành phần có hại khác có thể có trên trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web được liên kết với trang web của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi OncoCare Singapore. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web bên ngoài này. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý khuyến nghị hoặc chứng thực các quan điểm được thể hiện trong đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web bên ngoài nào được liên kết với trang web của chúng tôi.

Quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo và phần mềm, là tài sản của Trung tâm Ung thư OncoCare và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Thay đổi đối với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này

Trung tâm Ung thư OncoCare có quyền sửa đổi hoặc cập nhật tuyên bố từ chối trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đối với tuyên bố từ chối trách nhiệm này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

Đồng ý

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tuyên bố từ chối trách nhiệm này và đồng ý với các điều khoản của nó.