Liên hệ với chúng tôi

OncoCare

Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm Ung thư OncoCare

Trung tâm Ung thư OncoCare @Gleneagles
6 Đường Napier
#02-17/18/19
Trung tâm y tế Gleneagles
258499 Singapore
Điện thoại : +65 6733 7890
Fax : +65 6733 7891

OncoCare Cancer Centre @Mount Alvernia

820 Đường Thomson
#08-53
Trung tâm y tế D
Bệnh viện Mount Alvernia
574623 Singapore
Điện thoại : +65 6250 8160
Số fax : +65 6250 8161

OncoCare Cancer Centre @Gleneagles Annexe

6A Đường Napier
#05-36C
Toa Nha Annexe
Gleneagles
Singapore 258500
Điện thoại : +65 6265 8959
Số fax : +65 6265 8958

Trung tâm Ung thư OncoCare @Novena
38 Đường Irrawaddy
(Bệnh viện Mount Elizabeth Novena)
#09-59/60/61/62/63
Núi Elizabeth Novena Chuyên gia Ctr
329563 Singapore
Điện thoại : +65 6694 1721
Fax : +65 6694 1722
Trung tâm Ung thư OncoCare @ Orchard

3 Mount Elizabeth #12-15
#17-05
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Điện thoại : +65 6950 8258
Số fax : +65 6235 4669

Trung tâm Ung thư OncoCare @ Orchard

3 Mount Elizabeth #12-15
#12-15
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Điện thoại : +65 6836 5201
Số fax : +65 6836 5202

Trung tâm Ung thư chuyen sau cho Phu Nu 

OncoCare Cancer Centre @ Novena
38 Irrawaddy Road
(Mount Elizabeth Novena Hospital)
#06-22/23
Mount Elizabeth Novena Specialist Ctr
Singapore 329563
Tel : +65 6252 5325
Fax: +65 6252 5520