Bác sĩ Tay Miah Hiang chủ trì một cuộc họp về Ung thư Sinh dục tại Hội nghị Best of ASCO.

Bác sĩ Peter Ang cũng chủ trì một cuộc họp về Ung Thư vú tại hội nghị này.