OncoCare Cancer Centre

Oncocare Logo 2-08
OncoCare

Thông cáo Bảo mật

Thông cáo Bảo mật

Chúng tôi nhận biết tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã giao phó cho chúng tôi và Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này là để hỗ trợ bạn hiểu mục đích sử dụng của việc thu thập và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và sẽ quản lý và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo các yêu cầu của Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore năm 2012 (Đạo luật PDPA,), hướng dẫn và chỉ thị của Bộ Y tế và các luật khác có liên quan như Luật bệnh viện tư nhân và phòng khám y tế.

 

Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng tôi quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn đúng cách, chúng tôi sẽ thỉnh thoảng xem xét các chính sách, chu trình và quy trình và bảo lưu quyền sửa đổi Tuyên bố bảo vệ dữ liệu này theo quyết định của chúng tôi.

 

1. Mục đích mà dữ liệu của bạn có thể được thu thập và sử dụng
Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm dữ liệu bạn cung cấp cho mục đích đăng ký (ví dụ: tên, số hộ chiếu, ngày sinh, v.v.), thông tin y tế và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn hoặc người thân của bạn cung cấp sẽ được thu thập khi bạn trình bày để được tư vấn tại bất kỳ trung tâm nào thuộc mạng lưới phòng khám của chúng tôi. Bằng cách tự nguyện cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn để được chăm sóc y tế, bạn sẽ đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan trực tiếp đến việc cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bạn, bao gồm phòng thí nghiệm, trung tâm X quang, chuyển bệnh đến các chuyên gia và tổ chức chăm sóc sức khỏe khác và các mục đích liên quan khác (ví dụ: thanh toán và quản trị nội bộ).

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để đưa bạn vào danh sách nghiên cứu có liên quan.

 

2. Bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng tính bảo mật của bệnh nhân và sẽ cố gắng giữ an toàn cho dữ liệu của bạn bằng cách:
A. hạn chế quyền truy cập chỉ các bác sĩ và nhân viên y tế có liên quan đến việc chăm sóc của bạn và các quy trình nội bộ hỗ trợ;
B. tiến hành kiểm tra thường xuyên để đảm bảo chỉ những người được ủy quyền mới truy cập dữ liệu của bạn; và
C.  đưa ra các thỏa thuận bảo mật hợp lý để đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ và để ngăn chặn mọi truy cập trái phép.

 

3. Quyền lợi của bạn
I.  Bạn có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn hiện đang thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn dữ liệu cá nhân có liên quan trong một thời gian hợp lý sau khi yêu cầu được đưa ra.
II.   Bạn có thể yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ sửa dữ liệu cá nhân của bạn ngay khi có thể sau khi yêu cầu được đưa ra trừ khi chúng tôi có căn cứ hợp lý để không làm như vậy.
III.   Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn trong quyền sở hữu của chúng tôi bằng cách thông báo hợp lý cho chúng tôi. Mặc dù chúng tôi có nghĩa vụ đánh giá và xử lý yêu cầu của bạn, việc bạn rút lại sự đồng ý sẽ ảnh hưởng đến dịch vụ chăm sóc y tế và dịch vụ bạn sẽ nhận được từ chúng tôi hoặc các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác.

 

4. Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn cần thêm thông tin về Chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi hoặc làm rõ liên quan đến bảo vệ dữ liệu, vui lòng liên hệ với Cán bộ bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

OncoCare Medical Pte. Ltd.
51 Goldhill Plaza #19-02 to 05 Singapore 308900
General Enquiries Line: +65 6258 7965
Email: dpo@konghuicanvas2303.firstcomdemolinks.com